Spracovanie osobných údajov
Ochrana a spracovanie osobných údajov

Spracúvanie Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby je prísne regulované a podlieha režimu, ktorý stanovujú zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochranu údajov) (ďalej len „GDPR“).

Dotknutá osoba vyplnením rezervačného formulára udeľuje vážny, slobodne daný, konkrétny, informovaný, jednoznačný a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov obsiahnutých v rezervačnom formulári subjektu Ing. Ivana Hlbocká – IVA MUA so sídlom na ulici Jánošíkova 7493/31, 917 01, Trnava, ktorá bude Vaše osobné údaje spracúvať na účel a v rozsahu uvedenom v tomto dokumente „Ochrana osobných údajov“.

 1. Identifikačné údaje spracovávateľa osobných údajov
  Ing. Ivana Hlbocká – IVA MUA so sídlom na ulici Jánošíkova 7493/31, 917 01, Trnava (ďalej len „Spracovávateľ”) spracúva osobné údaje pri plnení obchodných povinností – komunikácia s dotknutou osobou (zákazníkom) a plnenie zmluvných povinností – vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Spracovávateľom a dotknutou osobou. Spracovávateľa je možné kontaktovať na adrese jeho sídla, e-mailom na info@ivamua.sk alebo na telefónnom čísle +421 904 367 797.
 2. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
  Účel spracúvania osobných údajov dotknutej osoby zo strany Spracovávateľa je nasledovný: komunikácia s dotknutou osobou (zákazníkom) a plnenie zmluvných povinností a následná možná distribúcia informačných, organizačných, vzdelávacích a marketingových informácií a zabezpečenie čo najširšieho a adresného poskytovania vzdelávacích aktivít dotknutým osobám zo strany Spracovávateľa. Marketingový účel a zasielanie reklamných a marketingových informácií (právny základ – súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR), vyhotovovanie fotografií a videí a ich prípadné zverejňovanie (právny základ – súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).
 3. Doba uchovávania osobných údajov
  Spracovávateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou, počas ktorej sa dotknutá osoba využíva jeho služby a po dobu 5 rokov od vyplnenia registračného formulára dotknutou osobou, okrem prípadu, kedy dotknutá osoba svoj súhlas odvolá pred uplynutím tejto doby.
 4. Poskytovanie osobných údajov príjemcom
  Spracovávateľ môže spracúvaním osobných údajov poveriť sprostredkovateľov, ktorí poskytujú dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona o ochrane osobných údajov a GDPR, a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

Spracovávateľ môže poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby príjemcom, ktorými sú poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia právnych, daňových a účtovných služieb, zmluvní partneri Spracovávateľa a subjekty, ktoré spolupracujú s Spracovávateľom pri zabezpečovaní výkonu činnosti Spracovávateľa v rozsahu jeho predmetu činnosti a účelu, na ktorý bol zriadený.

 1. Zverejnenie osobných údajov
  Spracovávateľ osobné údaje dotknutej osoby zverejňuje výlučne v rozsahu svojich zákonných povinností. Nad rámec zákonných povinností Spracovávateľ osobné údaje dotknutej osoby môže zverejniť iba v takom prípade, ak o tom vopred dotknutú osobu upovedomí a vyžiada si na zverejnenie jej súhlas.
 2. Informácia o povinnosti poskytovať osobné údaje
  Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby sa vykonáva na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý sa udeľuje dobrovoľne a dotknutá osoba ho môže kedykoľvek odvolať a to písomne alebo prostredníctvom e-mailu na adresách uvedených v bode 1. tohto dokumentu. Za riadne doručenie na uvedenú e-mailovú adresu sa pokladá iba také, ktoré Spracovávateľ potvrdí odoslaním potvrdzujúceho e-mailu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.
 3. Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie
  Spracovávateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie a ani profilovanie.
 4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
  Spracovávateľ nezamýšľa prenášať osobné údaje dotknutých osôb medzinárodnej organizácii a ani do tretích krajín, to znamená do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie a nie sú ani zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
 5. Bezpečnosť
  Na zabezpečenie dostatočnej úrovne bezpečnosti spracúvania a ochrany osobných údajov Spracovávateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia, pričom sleduje aktuálny vývoj technických prostriedkov, ktoré prispievajú k bezpečnosti spracúvania osobných údajov.
 6. Kategórie a zdroj osobných údajov
  Spracovávateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby obsiahnuté v registračnom formulári, pričom osobné údaje poskytla Spracovávateľovi priamo dotknutá osoba.
 7. Poučenie o právach dotknutej osoby
  V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR si dotknutá osoba môže uplatňovať nasledovné práva:

– právo, aby jej boli poskytnuté nasledovné údaje: identifikačné údaje a kontaktné údaje Spracovávateľa a zástupcu Spracovávateľa, ak bol poverený, kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená, účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania osobných údajov, oprávnené záujmy Spracovávateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov, identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu, ak existuje informácia o tom, že Spracovávateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, identifikácia tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, informácia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti alebo odkaz na primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie alebo informáciu o tom, kde boli sprístupnené,
– právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
– právo, aby jej boli poskytnuté informácie o dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia,
– právo získať od Spracovávateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje, právo získať prístup k jej spracúvaným osobným údajom a právo, aby jej poskytovateľ predmetné osobné údaje poskytol, vrátane informácie o:
– účele spracúvania osobných údajov,
– kategórii spracúvaných osobných údajov,
– identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej
krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
– práve požadovať od Spracovávateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov ako aj právo na prenosnosť osobných údajov
– práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov,
– zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
– existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona o ochrane osobných údajov, primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4 zákona o ochrane osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
– právo, aby Spracovávateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa dotknutej osoby týkajú,
– právo na doplnenie neúplných osobných údajov,
– právo, aby Spracovávateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ak si dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz jej osobných údajov ak
– osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
– dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
– dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov a neprevažujú žiadne
oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov,
– osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
– je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo
– sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov,
– právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak
– dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Spracovávateľovi overiť správnosť osobných
údajov,
– spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie
ich použitia,
– Spracovávateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku alebo
– dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, a to až do overenia, či
oprávnené dôvody na strane Spracovávateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby,
– právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Spracovávateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, vrátane práva preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu Spracovávateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami,
– právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona o ochrane osobných údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach,
– právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom,
– právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak je súhlas právnym základom spracúvania), ktoré sa jej týkajú, a to písomne alebo prostredníctvom emailu na adresách uvedených v bode 1. tohto dokumentu. Za riadne doručenie na uvedenú emailovú adresu sa pokladá iba také, ktoré Spracovávateľ potvrdí odoslaním potvrdzujúceho emailu, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním,
– právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov, pričom dozorným orgánom vo veci spracúvania osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk), na ktorý sa môže dotknutá osoba obrátiť za účelom zistenia, či došlo k porušeniu jej práv pri spracúvaní osobných údajov.
– právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú,
– právo na to, aby jej bolo bez zbytočného odkladu oznámené porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

V prípade uplatňovania práv dotknutej osoby voči Spracovávateľovi alebo v prípade akýchkoľvek žiadostí, otázok alebo sťažností týkajúcich sa spracúvania osobných údajov Spracovávateľom prosím kontaktujte subjekt Ing. Ivana Hlbocká – IVA MUA so sídlom na ulici Jánošíkova 7493/31, 917 01, Trnava na adrese jeho sídla, e-mailom na info@ivamua.sk alebo na telefónnom čísle +421 904 367 797.

Chcete sa objednať?
napíšte mi
Nastavenia Cookies
Čo sú súbory cookies:

Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý webová stránka ukladá v počítači návštevníka webovej stránky (ďalej tiež „návštevník“) alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová stránka na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách návštevníkov (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve webovej stránky alebo jej prehliadaní nemusí opätovne uvádzať.

Účel spracúvania súborov cookies:

Cookies spracúvame za účelom sledovania toho, ako návštevníci používajú webové stránky cieľom porozumieť ich preferenciám ako ja za účelom vytvorenia súhrnných údajov o prevádzke webových stránok, na zistenie trendov a získanie štatistických údajov s cieľom webové stránky ďalej zlepšovať.

Aké typ súborov cookies môžeme spracúvať:

Základné cookies: Tieto cookies sú vyžadované pre základné fungovanie webových stránok, a preto sú vždy zapnuté. Slúžia na zapamätanie si prihlasovacích údajov a zjednodušenie prihlasovania ako aj zapamätanie stavu prebiehajúcej úlohy alebo postupu transakcií.



Funkčné cookies: Tieto cookies slúžia na analýzu používania webovej stránky návštevníkmi, optimalizujú funkčnosť webovej stránky, umožňujú uloženie obsahu nákupného košíka ako aj zabezpečujú konzistentné zobrazovanie webových stránok. V prípade odmietnutia tohto typu cookies môže dôjsť k spomaleniu webovej stránky.

Základné cookies: Tieto súbory umožňujú Webovému sídlu zapamätať si informácie, ktoré majú vplyv na vzhľad a/alebo fungovanie Webového sídla. Ide napríklad o preferovaný jazyk alebo sekciu, v ktorej sa návštevík nachádza. Strata uložených informácií v súboroch cookies môže obmedziť funkčnosť Webového sídla.
Analytické cookies: Používajú sa na rozpoznávanie návštevníkov Webového sídla, zisťovanie ich počtov a identifikáciu spôsobu, akým návštevníci používajú Webové sídlo a ktoré z jeho sekcií navštevujú. Umožňujú zlepšovať fungovanie Webového sídla.
Reklamné cookies: Umožňujú prepojenie so sociálnymi sieťami a zdieľanie obsahu z webových stránok. Rovnako umožňujú tretím stranám poskytovanie reklamy založenej na záujmoch návštevníkov. Odmietnutie týchto cookies môže mať za následok zobrazenie reklamy, ktorá nebude pre návštevníka relevantná, alebo nemožnosť účinne sa prepojiť s účtami na sociálnych sieťach a zdieľať na nich obsah.
Cookies tretích strán: Na Webovom sídle okrem používania súborov cookies Poskytovateľa Poskytovateľ umožňuje aj určitým tretím stranám (napríklad administrátori webovej stránky, Google Analytics, Hotjar), aby do počítača návštevníka Webového sídla vložili svoje súbory cookies a mali k nim prístup. Požívanie súborov cookies týmito spoločnosťami sa riadi ich vlastnými zásadami používania osobných údajov, nie zásadami používania osobných údajov Poskytovateľa a Poskytovateľ nezodpovedá za ukladanie súborov cookies na webových stránkach tretích strán a za ich využitie na koncovom zariadení návštevníka.
Na akom základe spracúvame súbory cookies:

Súbory cookise nevyhnutné pre riadne fungovanie a prevádzku webovej stránky sú spracúvané automaticky bez nutnosti súhlasu. Ostatné súbory cookies sú spracúvané na základe súhlasu, pričom za súhlas sa považuje priamo nastavenie prehliadača. Ukladaniu súborov cookies preto môže návštevník kedykoľvek zabrániť zmenou nastavení prehliadača.

Zbieranie informácií tretími stranami:

Webové stránky umožňujú interakciu s celým radom najrôznejších ďalších digitálnych produktov a služieb. Aplikácie môžu pre pohodlie či pre informáciu ponúkať odkazy na webové stránky a aplikácie iných (tretích) strán. Spracovanie údajov v takom prípade podlieha vlastným pravidlám tretích strán pre ochranu súkromia.